1. UZAY YILDIRIM 6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU GEREĞİNCE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ GENEL POLİTİKA

  KANUNUN KAPSAMI VE AMACI

  Türkiye Cumhuriyeti Anayasa’sının 20’nci maddesinin 3. fıkrası; “Herkes kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir. Bu hak; kişinin kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme, bu verilere erişme, bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme ve amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeyi de kapsar. Kişisel veriler, ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlenebilir.” hükmünü amirdir.

   

  Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek amacı ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”), 07.04.2016 Tarihli 29677 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

   

  6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 1. maddesi ile kanunun amacı “Bu Kanunun amacı, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemektir.” olarak belirlenmiştir. 

   

  Yine 6698 sayılı Kanun’un 2. maddesi ile kanunun kapsamı “Bu Kanun hükümleri, kişisel verileri işlenen gerçek kişiler ile bu verileri tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işleyen gerçek ve tüzel kişiler hakkında uygulanır.” şeklinde ifade edilmiştir.

   

  Uzay Yıldırım Muayenehanesi (“Doktor Uzay Yıldırım”),  hastalarından, veli/ vasi/ temsilcilerinden, tedarikçi yetkilileri, ziyaretçilerden, referans sahiplerinden kısacası sayılanlarla sınırlı olmamak üzere faaliyetler sırasında temas edilecek diğer gerçek kişilerden edindiği tüm kişisel verilerin işlenmesi, saklanması ve aktarılmasına ilişkin işlemleri, T.C. Anayasası’nın 20/3. Maddesi ile 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu’na uygun olarak hazırlanan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası (“Politika”)’na göre gerçekleştirmektedir. 

   

  İşbu Politika ile gerçek kişilere ait kişisel verilerin işlenmesi ve işlenen kişisel verilerin korunmasına yönelik faaliyetlerin, kişisel verileri işlenen gerçek kişilerin hak ve yükümlülüklerinin ve veri sorumlusu olan Doktor Uzay Yıldırım’ın ilgili mevzuat kapsamındaki hak ve yükümlülüklerinin Klinik politikası haline getirilmesi amaçlanmaktadır.

   

  • TANIMLAR

   

  KVK Kanunu ve işbu Politika’da kullanılan tanımlar aşağıdaki gibidir.

   

  Açık Rıza Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza.
  Anonim Hale Getirme Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişi ile ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesi.
  İlgili Kişi Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.
  Kişisel Veri Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.
  Kişisel Verilerin İşlenmesi Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin bir parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.
  KVK Kurulu Kişisel Verileri Koruma Kurulu.
  KVK Kurumu Kişisel Verilerin Koruma Kurumu.
  KVK Kanunu 07 Nisan 2016 Tarihli ve 29677 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu.
  Veri İşleyen Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri

  işleyen gerçek veya tüzel kişi.

  Veri Kayıt

  Sistemi

  Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemi.
  Veri Sorumlusu Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek ve/veya tüzel kişi.

   

  • KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNDE UYULACAK GENEL İLKELER 

   

  Doktor Uzay Yıldırım, başta Türkiye Cumhuriyeti Anayasası olmak üzere KVK Kanunu ile KVK Kurumu tarafından çıkartılacak olan her türlü düzenlemeye uygun olarak kişisel verileri hukuka uygun işleyecektir.

  Bu kapsamda; Doktor Uzay Yıldırım, kişisel verilerin işlenmesinde aşağıda belirtilen ilkelere uygun olarak hareket ederek hukuka uygunluğu sağlayacak ve sürecin devamlılığını gözetecektir.

   

  • Hukuka ve Dürüstlük Kurallarına Uygun Olma

   

  Kişisel veriler Doktor Uzay Yıldırım tarafından, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile ilgili kanunlar ve bu kanunlara uygun olarak çıkartılan ve çıkartılacak olan mevzuat kapsamında hukuka ve dürüstlük kuralına uygun işlenmektedir.

   

  • Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olma

   

  Doktor Uzay Yıldırım tarafından işlenen kişisel verilerin doğruluğuna ilişkin azami önlemler alınmakta, işlenen veriye ilişkin herhangi bir yanlışlığın tespit edilmesi halinde ivedilikle ilgili yanlışlık düzeltilmektedir. Ayrıca işlenen kişisel verilerde değişiklik olması hallerinde Doktor Uzay Yıldırım tarafından ilgili veri kayıtlarına ilişkin gerekli güncellemeler yapılmaktadır.

   

  • Belirli, Açık ve Meşru Amaçlar İçin İşleme

   

  Doktor Uzay Yıldırım tarafından kişisel veriler amaç ve faaliyetleri kapsamındaki yükümlülük ve taahhütleri gerçekleştirmek amacıyla KVK Kanunu’nun öngördüğü şekilde belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenmektedir.

   

  • İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma

   

  Doktor Uzay Yıldırım tarafından sadece amaçlarının yerine getirilmesi ve faaliyetleri kapsamında ihtiyaç duyulan kişisel veriler işlenmekte, Doktor Uzay Yıldırım’ın amaç ve faaliyet alanı dışındaki kişisel veriler işlenmemektedir.

   

  • İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç İçin Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Edilme

   

  Doktor Uzay Yıldırım tarafından işlenen kişisel veriler ilgili kanunlarda ve mevzuatta öngörülen süre boyunca saklanmaktadır. Bu kapsamda; Doktor Uzay Yıldırım tarafından, Doktor Uzay Yıldırım’ın Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası doğrultusunda öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediği tespit edilmekte ve bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranılmaktadır. Yasal bir süre mevcut değil ise kişisel veriler işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklanmaktadır. Kişisel veriler belirlenen saklama sürelerinin sonunda periyodik imha sürelerine veya çalışanın başvurusuna uygun olarak ve belirlenen imha yöntemleri (silme ve/veya yok etme ve/veya anonimleştirme) ile Doktor Uzay Yıldırım’ın Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası doğrultusunda imha edilmektedir.

   

  • KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA VE İŞLENME YÖNTEMLERİ

   

  Kişisel veriler, Doktor Uzay Yıldırım ile temas edilmesi halinde, matbu ve çevrimiçi formlar, telefon, faks, e-posta, kargo vasıtaları ile elektronik ve/veya fiziki ortamdan otomatik yollarla veya bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla toplanmakta ve işlenmektedir.

   

  • KİŞİSEL VERİ KATEGORİLERİ 

   

  Doktor Uzay Yıldırım tarafından toplanan ve kullanılan kişisel veriler şunlardır:

   

  KİŞİSEL VERİ KATEGORİLERİ AÇIKLAMA
  Kimlik Verisi
  • Hastalardan,
  • Veli/ Vasi/ Temsilcilerden,
  • Tedarikçi yetkililerinden,
  • Referans Sahiplerinden,
  • Kısacası sayılanlarla sınırlı olmamak üzere faaliyetler sırasında temas edilecek gerçek kişilerden toplanan;
  • Ad-Soyadı Bilgisi, 
  • T.C. Kimlik Numarası Bilgisi, 
  • Uyruk Bilgisi, 
  • Anne Adı- Baba Adı Bilgisi, 
  • Medeni Hal Bilgisi,
  • Nüfus Cüzdanı Seri Numarası Bilgisi,
  • Nüfus Cüzdanı Sıra Numarası Bilgisi,
  • Doğum Yeri Bilgisi, 
  • Doğum Tarihi Bilgisi, 
  • Cinsiyet Bilgisi,
  • İmza/Paraf Bilgisi vb. bilgileri içeren ehliyet, pasaport, nüfus cüzdanı sureti gibi belgeler anlamına gelmektedir.
  İletişim Verisi
  • Hastalardan,
  • Veli/ Vasi/ Temsilcilerden,
  • Tedarikçi yetkililerinden,
  • Kısacası sayılanlarla sınırlı olmamak üzere faaliyetler sırasında temas edilecek gerçek kişilerden toplanan;
  • Telefon Numarası Bilgisi, 
  • Faks Numarası Bilgisi,
  • Açık Adres Bilgisi, 
  • Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Bilgisi, 
  • E-Posta Adresi Bilgisi (Dâhili Numarası ve Kurumsal E-Posta Adresi Dâhil) gibi veriler anlamına gelmektedir.
  Hukuki İşlem Verisi
  • Tedarikçi yetkilileri,
  • Hastalardan toplanan;
  • Hukuki alacak ve hakların tespiti, takibi ve borçların ifası, kanuni yükümlülükler ve Doktor Uzay Yıldırım politikalarına uyum kapsamında işlenen kişisel veriler ile icra takip dosyalarına ilişkin dosya ve borç bilgisi (mahkeme ve idari merci kararları gibi belgelerde yer alan bilgiler) gibi veriler anlamına gelmektedir.
  İşlem Güvenliği Verisi
  • İnternet sitesi ve ağ bağlantılarını kullananlardan toplanan;
  • IP Adresi Bilgisi, 
  • İnternet Sitesi Giriş-Çıkış Bilgisi, 
  • Log Kaydı Bilgisi gibi veriler anlamına gelmektedir. 
  Finansal Veri
  • Hastalardan,
  • Tedarikçi yetkililerinden toplanan;
  • Banka Hesap Bilgisi (Hesap Numarası, Banka/Şube Adı),
  • IBAN Bilgisi,
  • Ödeme Bilgisi, 
  • Sözleşme Bedeli,
  • Alacak/Borç Bakiyesi gibi veriler anlamına gelmektedir.
  Fiziksel Mekân Güvenliği Verisi
  • Ziyaretçilerden, 
  • Hastalardan,
  • Veli/ Vasi/ Temsilcilerden,
  • Tedarikçi yetkililerinden toplanan;
  • Fiziksel Mekan Güvenliği sağlama amacıyla kaydedilen kamera kayıtları gibi veriler anlamına gelmektedir. 
  Görsel Veri
  • Hastalardan toplanan;
  • Fiziksel mekân güvenlik bilgileri kapsamına girmeyen fotoğraf, ve görüntü kaydı gibi veriler anlamına gelmektedir.
  Özel Nitelikli Kişisel Veriler
  • Hastalardan toplanan;
  • Sağlık Bilgisi anlamına gelmektedir.

   

  • KİŞİSEL VERİLERİ İŞLENEN KİŞİ GRUPLARI

   

  Kişisel verileri işlenen veri sahiplerinin sınıflandırılması aşağıdaki gibidir:

   

  KİŞİSEL VERİ KONUSU KİŞİ GRUBU AÇIKLAMA
  Hasta Doktor Uzay Yıldırım’ın sunmuş olduğu ürün ve hizmetleri kullanan, kullanmış olan veya kullanmak amacıyla başvuran veya başvurusu değerlendirme aşamasında olan gerçek kişiler anlamına gelmektedir. 
  Veli/ Vasi/ Temsilci Reşit olmayan hastalarımızın kanuni temsilcisi olan kişiler anlamına gelir. 
  Tedarikçi Doktor Uzay Yıldırım ile arasındaki mevcut ve/veya ileride kurulması muhtemel sözleşmeye istinaden Doktor Uzay Yıldırım’a mal ve/veya hizmet sağlayan şirketlerin hissedarları, yetkilileri veya çalışanları olan gerçek kişiler anlamına gelmektedir. 
  Ziyaretçi Doktor Uzay Yıldırım’ın Kliniğini, internet sitelerini ziyaret eden veya Doktor Uzay Yıldırım misafir internet ağına katılmış gerçek kişiler anlamına gelmektedir.
  Diğer Üçüncü Kişiler İşbu Politika kapsamında dâhil Doktor Uzay Yıldırım Kişisel Verilerinin Korunması ve İşlenmesi Genel Politikası kapsamına girmeyen gerçek kişiler ve diğer üçüncü kişiler anlamına gelmektedir
  Referans Sahibi Kliniğimiz bilgilerini hasta ile paylaşarak, referans olan kişi anlamına gelmektedir. 

   

  • KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN HUKUKİ SEBEPLER

   

  Kişisel veriler, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 20’nci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtildiği şekilde ancak KVK Kanunu’nda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızası ile işlenebilmektedir. Bu kapsamda Doktor Uzay Yıldırım tarafından kişisel veriler amaç ve faaliyetleri kapsamında Kanunda öngörülen hallerde veya ilgili kişinin açık rızası ile işlenmektedir. KVK Kanunu’nun 5’inci maddesine göre kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez. İlgili kişinin açık rızası belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirmeye dayalı ve özgür irade ile açıklanmalıdır.

   

  Ancak kişisel veriler, yine KVK Kanununun 5’inci maddesinin ikinci fıkrasında sayılan şartların birisinin bulunması halinde, açık rıza olmaksızın da işlenebilmektedir. Buna göre;

   

  •  Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi Halinde

   

  Gerek KVK Kanunu ve ilgili mevzuatı gerekse diğer kanun ve mevzuatlarda açıkça öngörülmesi halinde, kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmasa dahi işlenebilecektir. Bu kapsamda; kanunlarda öngörülmesi halinde açık rıza olmasa dahi kişisel veriler Doktor Uzay Yıldırım tarafından işlenecektir.

   

  • Fiili İmkânsızlık Nedeniyle Rızasını Açıklayamayacak Durumda Bulunan veya Rızasına Hukuki Geçerlilik Tanınmayan Kişinin Kendisinin ya da Bir Başkasının Hayatı veya Beden Bütünlüğünün Korunması İçin Zorunlu Olması Halinde

   

  İlgili kişinin açık rıza veremeyecek durumda olması veya rızasına hukuken geçerlilik tanınmadığı hallerde ve ayrıca ilgili kişinin ya da bir başka kişinin hayatı veya beden bütünlüğünü korumak için zorunlu olması halinde Doktor Uzay Yıldırım tarafından kişisel veriler açık rıza olmaksızın işlenebilecektir.

   

  • Bir Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan Doğruya İlgili Olması Kaydıyla, Sözleşmenin Taraflarına Ait Kişisel Verilerin İşlenmesinin Gerekli Olması Halinde

   

  Bir sözleşmenin kurulması veya ifası ile doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde Doktor Uzay Yıldırım tarafından kişisel veriler açık rıza olmaksızın işlenebilecektir.

   

  • Veri Sorumlusunun Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirebilmesi İçin Zorunlu Olması Halinde

   

  Doktor Uzay Yıldırım, KVK Kanunu gereğince veri sorumlusu olduğundan Doktor Uzay Yıldırım tarafından hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmek amacıyla zorunlu olan kişisel veriler açık rıza olmaksızın işlenebilecektir.

   

  • İlgili Kişinin Kendisi Tarafından Alenileştirilmiş Olması Halinde

   

  Veri sahibinin herhangi bir yolla alenileştirmiş olduğu kişisel veriler Doktor Uzay Yıldırım’ın amaç ve faaliyetleri için gerekli olması halinde açık rıza olmaksızın işlenebilecektir.

   

  • Bir Hakkın Tesisi, Kullanılması veya Korunması İçin Veri İşlemenin Zorunlu Olması Halinde

   

  Kişisel verinin işlenmesi bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu ise kişisel veriler ilgili kişinin rızası olmaksızın işlenebilecektir.

   

  • İlgili Kişinin Temel Hak ve Özgürlüklerine Zarar Vermemek Kaydıyla, Veri Sorumlusunun Meşru Menfaatleri İçin Veri İşlenmesinin Zorunlu Olması Halinde

   

  Doktor Uzay Yıldırım’ın meşru menfaatlerinin korunması için kişisel verilerin işlenmesinin zorunlu olması halinde kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Doktor Uzay Yıldırım tarafından kişisel veriler rıza olmaksızın işlenebilecektir.

   

  Bu doğrultuda Doktor Uzay Yıldırım tarafından işlenen kişisel veri kategorilerine ilişkin hukuki sebepler aşağıdaki şekildedir:

   

  KİŞİSEL VERİ KATEGORİLERİ HUKUKİ SEBEPLER
  Kimlik Verisi
  • Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi,
  • Fiili İmkânsızlık Nedeniyle Rızasını Açıklayamayacak Durumda Bulunan veya Rızasına Hukuki Geçerlilik Tanınmayan Kişinin Kendisinin ya da Bir Başkasının Hayatı veya Beden Bütünlüğünün Korunması İçin Zorunlu Olması,
  • Bir Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan Doğruya İlgili Olması Kaydıyla, Sözleşmenin Taraflarına Ait Kişisel Verilerin İşlenmesinin Gerekli Olması,
  • Veri Sorumlusunun Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirebilmesi İçin Zorunlu Olması,
  • İlgili Kişinin Kendisi Tarafından Alenileştirilmiş Olması,
  • Bir Hakkın Tesisi, Kullanılması veya Korunması İçin Veri İşlemenin Zorunlu Olması,
  • İlgili Kişinin Temel Hak ve Özgürlüklerine Zarar Vermemek Kaydıyla, Veri Sorumlusunun Meşru Menfaatleri İçin Veri İşlenmesinin Zorunlu Olması sebeplerinden bir veya birkaçına dayanarak açık rıza aranmaksızın;
  • Bu sebeplerden hiçbirinin bulunmadığı hallerde ilgili kişinin açık rızasına dayanarak işlenmektedir.
  İletişim Verisi
  • Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi,
  • Fiili İmkânsızlık Nedeniyle Rızasını Açıklayamayacak Durumda Bulunan veya Rızasına Hukuki Geçerlilik Tanınmayan Kişinin Kendisinin ya da Bir Başkasının Hayatı veya Beden Bütünlüğünün Korunması İçin Zorunlu Olması,
  • Bir Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan Doğruya İlgili Olması Kaydıyla, Sözleşmenin Taraflarına Ait Kişisel Verilerin İşlenmesinin Gerekli Olması,
  • Veri Sorumlusunun Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirebilmesi İçin Zorunlu Olması,
  • İlgili Kişinin Kendisi Tarafından Alenileştirilmiş Olması Halinde
  • Bir Hakkın Tesisi, Kullanılması veya Korunması İçin Veri İşlemenin Zorunlu Olması,
  • İlgili Kişinin Temel Hak ve Özgürlüklerine Zarar Vermemek Kaydıyla, Veri Sorumlusunun Meşru Menfaatleri İçin Veri İşlenmesinin Zorunlu Olması sebeplerinden bir veya birkaçına dayanarak açık rıza aranmaksızın;
  • Bu sebeplerden hiçbirinin bulunmadığı hallerde ilgili kişinin açık rızasına dayanarak işlenmektedir.
  Hukuki İşlem Verisi
  • Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi,
  • Bir Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan Doğruya İlgili Olması Kaydıyla, Sözleşmenin Taraflarına Ait Kişisel Verilerin İşlenmesinin Gerekli Olması,
  • Veri Sorumlusunun Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirebilmesi İçin Zorunlu Olması,
  • Bir Hakkın Tesisi, Kullanılması veya Korunması İçin Veri İşlemenin Zorunlu Olması,
  • İlgili Kişinin Temel Hak ve Özgürlüklerine Zarar Vermemek Kaydıyla, Veri Sorumlusunun Meşru Menfaatleri İçin Veri İşlenmesinin Zorunlu Olması sebeplerinden bir veya birkaçına dayanarak açık rıza aranmaksızın;
  • Bu sebeplerden hiçbirinin bulunmadığı hallerde ilgili kişinin açık rızasına dayanarak işlenmektedir.
  İşlem Güvenliği Verisi
  • Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi,
  • Veri Sorumlusunun Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirebilmesi İçin Zorunlu Olması,
  • İlgili Kişinin Temel Hak ve Özgürlüklerine Zarar Vermemek Kaydıyla, Veri Sorumlusunun Meşru Menfaatleri İçin Veri İşlenmesinin Zorunlu Olması Halinde ve bu sebeplerinden bir veya birkaçına dayanarak açık rıza aranmaksızın;
  • Bu sebeplerden hiçbirinin bulunmadığı hallerde ilgili kişinin açık rızasına dayanarak işlenmektedir.
  Fiziksel Mekân Güvenliği Verisi
  • Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi,
  • Veri Sorumlusunun Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirebilmesi İçin Zorunlu Olması,
  • İlgili Kişinin Temel Hak ve Özgürlüklerine Zarar Vermemek Kaydıyla, Veri Sorumlusunun Meşru Menfaatleri İçin Veri İşlenmesinin Zorunlu Olması sebeplerinden bir veya birkaçına dayanarak açık rıza aranmaksızın; 
  • Bu sebeplerden hiçbirinin bulunmadığı hallerde ilgili kişinin açık rızasına dayanarak işlenmektedir.
  Finansal Veri
  • Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi,
  • Bir Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan Doğruya İlgili Olması Kaydıyla, Sözleşmenin Taraflarına Ait Kişisel Verilerin İşlenmesinin Gerekli Olması,
  • Veri Sorumlusunun Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirebilmesi İçin Zorunlu Olması,
  • İlgili Kişinin Kendisi Tarafından Alenileştirilmiş Olması,
  • Bir Hakkın Tesisi, Kullanılması veya Korunması İçin Veri İşlemenin Zorunlu Olması,
  • İlgili Kişinin Temel Hak ve Özgürlüklerine Zarar Vermemek Kaydıyla, Veri Sorumlusunun Meşru Menfaatleri İçin Veri İşlenmesinin Zorunlu Olması Halinde ve bu sebeplerinden bir veya birkaçına dayanarak açık rıza aranmaksızın;
  • Bu sebeplerden hiçbirinin bulunmadığı hallerde ilgili kişinin açık rızasına dayanarak işlenmektedir.
  Görsel Veri
  • Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi,
  • Bir Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan Doğruya İlgili Olması Kaydıyla, Sözleşmenin Taraflarına Ait Kişisel Verilerin İşlenmesinin Gerekli Olması,
  • Veri Sorumlusunun Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirebilmesi İçin Zorunlu Olması Halinde ve bu sebeplerden bir veya birkaçına dayanarak açık rıza aranmaksızın;
  • Bu sebeplerden hiçbirinin bulunmadığı hallerde ilgili kişinin açık rızasına dayanarak işlenmektedir.

   

  • ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN HUKUKİ SEBEPLER

   

  Kanun kapsamında ikili bir ayrım gözetilerek bir kısım kişisel verilere, hukuka aykırı olarak işlendiğinde kişilerin mağduriyetine ve ayrımcılığa sebep olma riski nedeniyle özel önem atfedilmiştir. Bu veri türüne kanunun 6. maddesi ile “özel nitelikli” kişisel veri adı verilmiştir. İlgili madde uyarınca özel nitelikli kişisel veriler; ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler olarak belirlenmiştir. 

   

  Özel nitelikli kişisel veri kategorilerinden, Doktor Uzay Yıldırım tarafından yalnızca danışanlara ait sağlık verileri işlenmektedir. Sağlık bilgisi ise Politika’da belirtilen ilkelere uygun olarak, gerekli her türlü idari ve teknik tedbirler alınarak ve aşağıdaki şartların varlığı halinde belirtilen hukuki sebeplerle işlenmektedir: 

   

  ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİ KATEGORİSİ HUKUKİ SEBEPLER
  Sağlık Bilgisi 
  • Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlardan biri olan iş yeri hekimi tarafından açık rıza aranmaksızın,
  • Bunun dışında kanuni ve sözleşmesel yükümlülüklerin yerine getirilmesi için ilgili alt işveren/asıl işverenden gerekli taahhütnameler alınarak açık rıza kapsamında işlenmektedir.

   

  • KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

  Kişisel veriler Doktor Uzay Yıldırım tarafından, KVK Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile işbu Doktor Uzay Yıldırım Politikası kapsamında aşağıda belirtilen amaçlar ve şartlar çerçevesinde işlemektedir. 

   

  • Doktor Uzay Yıldırım’ın İnsan Kaynakları Politikalarının ve Süreçlerinin Planlanması ve/veya İcra Edilmesi

   

  • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
  • Görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi,
  • İş sağlığı ve/veya güvenliği çerçevesinde gerçekleştirilmesi gereken faaliyetlerin planlanması ve/veya icrası,
  • Disiplin/etik süreçleri ile ilgili gerekli operasyonel faaliyetlerin planlanması ve/veya icrası,
  • Denetim ve etik faaliyetlerin yürütülmesi.

   

  • Doktor Uzay Yıldırım’ın ve/veya Doktor Uzay Yıldırım ile İş İlişkisi İçerisinde Olan Üçüncü Kişilerin Hem Hukuki Hem Teknik Anlamda Güvenliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Planlanması ve/veya Uygulanması Amacıyla; 

   

  • Doktor Uzay Yıldırım faaliyetlerinin Klinik prosedürleri ve/veya ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini için gerekli operasyonel faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası ve güvenliği ile faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,  
  • Kliniğin iç/dış denetim, teftiş, soruşturma ve/veya kontrol faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası,
  • Hukuk işlerinin, sözleşme süreçlerinin ve/veya hukuki taleplerin takibi, hukuki ilişkinin sona ermesinden sonra işlem geçmişine ilişkin bilgilerin uyuşmazlık halinde delil olarak kullanılması,
  • Resmi kurum ve/veya kuruluşlardan talep edilen bilgi veya belge ile taleplerin sağlanması ve kayıt altına alınması faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası,
  • Acil durum ve/veya olay yönetimi süreçlerinin planlanması ve/veya icrası,
  • Klinik demirbaşlarının ve/veya kaynaklarının güvenliğinin temini,
  • Bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve/veya yönetilmesi,
  • Erişim yetkilerinin yürütülmesi,
  • Doktor Uzay Yıldırım dışındaki kişilerin bilgiye erişim yetkisinin tanımlanması ve/veya denetimi,
  • Verilerin doğru ve/veya güncel olmasının sağlanması,
  • Fiziksel mekân güvenliğinin temini,
  • Şirketler ve ortaklık hukuku işlemlerinin gerçekleştirilmesi faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası,
  • Klinik operasyonlarının güvenliğinin temini,
  • Tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
  • Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve/veya icrası,
  • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,
  • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
  • Sözleşme süreçlerinin ve/veya hukuki taleplerin takibi,
  • Risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
  • Doktor Uzay Yıldırım Tarafından Ve/Veya Doktor Uzay Yıldırım Nam Ve Hesabına Sunulan Ürün Ve/Veya Hizmetlerden İlgili Kişileri Faydalandırmak Ve Danışan Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi İçin Gerekli Çalışmaların Gerçekleştirilmesi Ve İlgili İş Süreçlerinin Devamlılığının Sağlanması

   

  • Talep/şikayet takibi.

   

  • Doktor Uzay Yıldırım Tarafından Yürütülen Ticari Ve/Veya Operasyonel Faaliyetlerin Gerçekleştirilmesi İçin İlgili Birimlerimiz Tarafından Gerekli Çalışmaların Yapılması Ve Buna Bağlı İş Süreçlerinin Yürütülmesi Amacıyla;

   

  • Teşhis ve tedavi süreçlerinin yürütülmesi, 
  • Mal/hizmet satın alma süreçlerinin planlanması ve yürütülmesi,
  • Finans ve/veya muhasebe işlerinin takibi,
  • Kliniğimiz ürünlerinin stok ve/veya sevkiyat işlemlerinin planlanması ve/veya icrası,
  • Lojistik faaliyetlerin yürütülmesi,
  • Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve yürütülmesi, 
  • Operasyon ve/veya verimlilik süreçlerinin planlanması ve/veya uygulanması,
  • Klinik içi/dışı raporlama faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası,
  • Doktor Uzay Yıldırım Ticari Hayatının ve İş Geliştirme Stratejilerinin Planlanması, Düzenlenmesi ve Uygulanması Amacıyla, 

   

  • Kliniğin finansal risk süreçlerinin planlanması ve/veya icrası,
  • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,
  • Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi,
  • Tedarikçi ile olan ilişkilerin yönetimi,
  • İş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi,
  • İş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi,
  • İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi.
  • KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR 

   

  Doktor Uzay Yıldırım, hukuka uygun olan kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemlerini alarak topladığı kişisel verileri gerektiği hallerde üçüncü kişilere aktarabilmektedir. Doktor Uzay Yıldırım, bu doğrultuda Kanun’un 8’inci ve 9’uncu maddesinde öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmektedir.

   

  • Kişisel Verilerin Aktarılması

   

  Kişisel veri sahiplerinin açık rızası olmasa dahi aşağıda belirtilen hukuki sebeplerden bir ya da birkaçının mevcut olması halinde Doktor Uzay Yıldırım tarafından gerekli özen gösterilerek ve gerekli tüm güvenlik önlemleri alınarak kişisel veriler üçüncü kişilere aktarılabilecektir. Aşağıdaki hukuki sebeplerden birinin varlığının bulunmaması halinde ise veri sahibinin açık rızası ile aktarım yapılabilecektir.

   

  • Kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin ilgili faaliyetlerin kanunlarda açıkça öngörülmesi, 
  • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünü koruması için zorunlu olması.
  • Kişisel verilerin Doktor Uzay Yıldırım tarafından aktarılmasının bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili ve gerekli olması,
  • Kişisel verilerin aktarılmasının Doktor Uzay Yıldırım’ın hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, 
  • Kişisel verilerin veri sahipleri tarafından alenileştirilmiş olması şartıyla, alenileştirme amacıyla sınırlı bir şekilde Doktor Uzay Yıldırım tarafından aktarılması, 
  • Kişisel verilerin Doktor Uzay Yıldırım tarafından aktarılmasının Doktor Uzay Yıldırım’ın veya veri sahibinin veya üçüncü kişilerin haklarının tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması, 
  • Kişisel veri sahiplerinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Doktor Uzay Yıldırım meşru menfaatleri için kişisel veri aktarımı faaliyetinde bulunulmasının zorunlu olması.

   

  Kişisel veriler yurt dışına aktarılacak ise yukarıda yer alan şartlara ek olarak Doktor Uzay Yıldırım tarafından kişisel veriler, Kurul tarafından yeterli korumaya sahip olduğu ilan edilen yabancı ülkelere (“Yeterli Korumaya Sahip Yabancı Ülke”) veya yeterli korumanın bulunmaması durumunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve Kurul’un izninin bulunduğu yabancı ülkelere (“Yeterli Korumayı Taahhüt Eden Veri Sorumlusunun Bulunduğu Yabancı Ülke”) aktarılır.

   

  Bu doğrultuda işbu politika kapsamında işlenen kişisel verileriniz Doktor Uzay Yıldırım tarafından yurt dışına aktarılmamaktadır.

   

  • Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Aktarılması

   

  İşbu Politika kapsamında toplanan ve işlenen özel nitelikli kişisel veriler; kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan işyeri hekimimiz tarafından açık rıza aranmaksızın aktarılabilecektir. Aksi halde ilgili kişilerin açık rızası alınacaktır.

   

  • KİŞİSEL VERİ AKTARIMI YAPILAN ALICI GRUPLARI VE AKTARIM AMAÇLARI

   

  Doktor Uzay Yıldırım tarafından işlenen kişisel veriler, işlenme amaçları ile sınırlı olarak ve KVK Kanunu’nun 8’inci ve 9’uncu maddelerinde öngörülen düzenlemelere uygun olarak aşağıda yer alan üçüncü kişilere aktarılmaktadır. 

   

  Doktor Uzay Yıldırım tarafından kişisel verilerin aktarılması aşamasında gerekli koruma ve güvenlik tedbirleri alınmaktadır.

   

  VERİ AKTARIMI YAPILAN ALICI GRUPLARI AÇIKLAMA VERİ AKTARIMININ AMACI
  Gerçek Kişiler veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri İlgili mevzuat hükümleri uyarınca kanunen belirlenmiş belirli şartlara uygun olarak kurulmuş ve yine kanunun belirlediği çerçevede faaliyetlerini devam ettiren yurt içinde yerleşik kurum veya kuruluşlar ile gerçek kişiler anlamına gelmektedir. İlgili özel kurum ve kuruluşların yürütmekte olduğu faaliyetler kapsamına giren konular ile ilgili sınırlı olarak kişisel veriler aktarılmaktadır.
  Tedarikçiler Doktor Uzay Yıldırım’ın ticari faaliyetlerinin yürütülmesi kapsamında ve Doktor Uzay Yıldırım ile arasında mevcut ve/veya ileride kurulması muhtemel sözleşmeye istinaden Doktor Uzay Yıldırım’a mal ve/veya hizmet sağlayan yurt içinde yerleşik taraflar anlamına gelmektedir. Doktor Uzay Yıldırım, tedarikçilerden dış kaynaklı olarak temin ettiği ve Doktor Uzay Yıldırım’ın ticari faaliyetlerini yerine getirmek için gerekli mal ve/veya hizmetlerin Doktor Uzay Yıldırım’a sunulmasını sağlamak amacıyla sınırlı olarak kişisel veriler aktarılmaktadır.
  Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları İlgili mevzuat hükümlerine göre Doktor Uzay Yıldırım’dan bilgi ve belge almaya yetkili kamu kurum ve kuruluşları anlamına gelmektedir. İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının hukuki yetkisi dâhilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak kişisel veriler aktarılmaktadır. 

   

  • KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI 

   

  Doktor Uzay Yıldırım tarafından işlenen kişisel veriler, ilgili kanunlarda ve mevzuatta öngörülen süre boyunca saklanmaktadır. Bu kapsamda; Doktor Uzay Yıldırım tarafından, Doktor Uzay Yıldırım’ın Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası doğrultusunda öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediği tespit edilmekte ve bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranılmaktadır. Yasal bir süre mevcut değil ise kişisel veriler işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklanmaktadır. Kişisel veriler belirlenen saklama sürelerinin sonunda periyodik imha sürelerine veya çalışanın başvurusuna uygun olarak ve belirlenen imha yöntemleri (silme ve/veya yok etme ve/veya anonimleştirme) ile Doktor Uzay Yıldırım’ın Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası doğrultusunda imha edilmektedir.

   

  • KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VE ANONİMLEŞTİRİLMESİ USULLERİ

   

  Doktor Uzay Yıldırım tarafından başta Türkiye Cumhuriyeti Anayasası olmak üzere ilgili kanun ve yönetmeliklere uygun olarak işlenen kişisel veriler KVK Kanunu’nun 7’nci maddesi hükmü gereğince; işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde Doktor Uzay Yıldırım tarafından alınacak karar ile, Doktor Uzay Yıldırım tarafından belirlenen Kişisel Veri İmha Politikasına uygun olarak periyodik imha süreçlerinde veya ilgili kişinin talebi üzerine silinmekte, yok edilmekte veya anonim hâle getirilmektedir.

   

  Doktor Uzay Yıldırım tarafından kişisel verilerin silinmesi ve yok edilmesi; kişisel verilerin fiziksel olarak yok edilmesi, varsa yazılımdan güvenli yöntemlerle silinmesi ve gerekmesi halinde uzmanlar tarafından güvenli şekilde bir daha kurtarılamayacak şekilde silinmesi şeklinde gerçekleştirilmektedir. 

   

  Doktor Uzay Yıldırım tarafından kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesine ilişkin olarak diğer kanunlarda yer alan hükümler ile KVK Kurulu tarafından yönetmelikle belirlenecek usul ve esaslar da göz önüne alınmaktadır.

   

  • İLGİLİ KİŞİLERİN AYDINLATILMASI

   

  Doktor Uzay Yıldırım tarafından kişisel verileri işlenen ilgili kişinin aydınlatılması ve bilgilendirilmesi amacına yönelik olarak “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Aydınlatma Metni” (“Aydınlatma Metni”) hazırlanmıştır. Aydınlatma metni ile ilgili kişilere KVK Kanunu’nda öngörülen şekilde ve sürelerde gerekli bilgilendirme yapılmaktadır.

   

  Aydınlatma Metni’nde veri sorumlusu Doktor Uzay Yıldırım’ın unvanı, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel verilerin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi ile veri sahibinin KVK Kanunu’nun 11’nci maddesindeki haklarına ilişkin aydınlatma ve bilgilendirme yapılmaktadır.

   

  Ayrıca Aydınlatma Metni ile Doktor Uzay Yıldırım’ın kişisel verilerin korunması ve işlenmesi usul ve esasları belirlendiği gibi ilgili kişiler KVK Kanunu kapsamında ayrıntılı olarak da aydınlatılmakta ve bilgilendirilmektedir.

   

  Doktor Uzay Yıldırım, KVK Kanunu kapsamındaki aydınlatma yükümlülüğünü zaman kısıtlaması olmaksızın değişik tarih ve şekillerde yerine getirmektedir. Bu kapsamda yer alan aydınlatıcı ve bilgilendirici hususlar kamuoyuna açık şekilde https://uzayyildirim.com/  internet adresinden duyurulmaktadır.

   

  • KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN ALINMASI GEREKEN TEDBİRLER

   

  Doktor Uzay Yıldırım, KVK Kanunu’nun 12’nci maddesine uygun olarak, işlemekte olduğu kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve verilerin muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik gerekli idari ve teknik tedbirleri almakta, bu kapsamda gerekli denetimleri yapmakta veya yaptırmaktadır. 

   

  • İdari Tedbirler

   

  • Çalışanlar için veri güvenliği konusunda belli aralıklarla eğitim ve farkındalık çalışmaları yapılmaktadır.
  • Çalışanlar ile Doktor Uzay Yıldırım arasındaki ilişkiyi düzenleyen ve kişisel veri içeren her türlü belgeye kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesi için KVK Kanunu ile öngörülen yükümlülüklere uygun hareket edilmesi gerektiğine, kişisel verilerin ifşa edilmemesi gerektiğine, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak kullanılmaması gerektiğine ve kişisel verilere ilişkin gizlilik yükümlülüğünün Doktor Uzay Yıldırım ile olan iş akdinin sona ermesinden sonra dahi devam ettiğine ilişkin kayıtlar eklenmektedir. 
  • Çalışanlar, öğrendikleri kişisel verileri KVK Kanunu hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklayamayacağı ve işleme amacı dışında kullanamayacağı ve bu yükümlülüğün görevden ayrılmalarından sonra da devam edeceği konusunda Doktor Uzay Yıldırım tarafından bilgilendirilmekte ve bu doğrultuda çalışanlardan gerekli taahhütnameler alınmaktadır.
  • Çalışanlar tarafından gerçekleştirilecek kişisel veri işleme faaliyetleri için Klinik içinde sorumlu çalışanlar tayin edilmektedir. Kişisel veri işleme faaliyetleri neticesinde elde edilen kişisel verilere erişim yetkisi olacak çalışan sayısı olabildiğince sınırlı tutulmaktadır. Bu kapsamda; kişisel verilere erişimi gereksiz olan çalışanlar var ise bu çalışanların erişim yetkilerini kaldırılmakta veya sınırlandırılmaktadır. 
  • Çalışanlar için veri güvenliği hükümleri içeren disiplin düzenlemeleri mevcuttur.
  • Erişim, bilgi güvenliği, kullanım, saklama ve imha konularında kurumsal politikalar hazırlanmış ve uygulanmaya başlanmıştır.
  • İşlenen kişisel verilerin hukuka aykırı yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, bu durum en kısa sürede ilgilisine ve KVK Kurulu’na bildirilmektedir.
  • Kişisel veri güvenliği politika ve prosedürleri belirlenmiştir.
  • Kişisel veri işlenmesi hukuksal uyum gerekliliklerine uygun olarak Klinik içinde iş birimi bazında kişisel verilere erişim ve yetkilendirme süreçleri tasarlanmakta ve uygulanmaktadır.
  • Kişisel veri içeren fiziksel ortamlara giriş çıkışlarla ilgili gerekli güvenlik önlemleri alınmaktadır.
  • Kişisel veri içeren fiziksel ortamların dış risklere (yangın, sel vb.) karşı güvenliği sağlanmaktadır.
  • Kişisel veri içeren ortamların güvenliği sağlanmaktadır.
  • Kişisel veriler mümkün olduğunca azaltılmaktadır.
  • Özel nitelikli kişisel veri güvenliğine yönelik protokol ve prosedürler belirlenmiş ve uygulanmaktadır.
  • Doktor Uzay Yıldırım tarafından kişisel verilerin hukuka uygun olarak aktarıldığı kişiler ile akdedilen sözleşmelere; kişisel verilerin aktarıldığı kişilerin, kişisel verilerin korunması amacıyla gerekli güvenlik tedbirlerini alacağına ve kendi kuruluşlarında bu tedbirlere uyulmasını sağlayacağına ilişkin hükümler eklenmektedir.
  • Doktor Uzay Yıldırım nezdinde KVK Kanun hükümlerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla gerekli denetimleri yapılmakta ve/veya yaptırılmaktadır. Denetimler sonucunda ortaya çıkan gizlilik ve güvenlik zafiyetlerini giderilmektedir.
  • Doktor Uzay Yıldırım tarafından veri işleyen hizmet sağlayıcılarının veri güvenliği konusunda farkındalığını sağlanmaktadır.
  • Doktor Uzay Yıldırım’ın, kişisel verileri aktardığı üçüncü şahısların da, işbu Politika ve KVK Kanunu hükümleri doğrultusunda verileri hukuka uygun olarak işleme ve muhafaza etme ve verilere hukuka uygun olarak erişme yükümlülüklerini yerine getirmesinden KVK Kanunu’nun 12’inci maddesi uyarınca sorumluluğu bulunmaktadır. Bu nedenle; Doktor Uzay Yıldırım tarafından üçüncü kişilere veri aktarılırken, Doktor Uzay Yıldırım ile üçüncü kişiler arasında imzalanacak sözleşmelerde ve her türlü düzenlemede bu şartların sağlanmasını ve Doktor Uzay Yıldırım’a denetim yapma yetkisi verilmesini içeren taahhütler üçüncü kişilerden alınmaktadır. 

   

  • Teknik Tedbirler

   

  • Ağ güvenliği ve uygulama güvenliği sağlanmaktadır. 
  • Alınan teknik önlemler periyodik olarak kontrol edilmekte, risk teşkil eden hususlar yeniden değerlendirilerek gerekli teknolojik çözüm üretilmektedir. 
  • Bilgi sistemleri üzerinde kimlerin ilgili kişilerin kişisel verilerine eriştiğinin tespit edilmesini sağlayacak denetim izi gibi önlemler alınmaktadır. Bu kapsamda oluşturulacak erişim kayıtları düzenli olarak kontrol edilmekte ve yetkisiz erişimlere yönelik soruşturma mekanizmaları oluşturulmaktadır.
  • Bilgi teknolojileri sistemleri tedarik, geliştirme ve bakımı kapsamındaki güvenlik önlemleri alınmaktadır.
  • Bulutta depolanan kişisel verilerin güvenliği sağlanmaktadır.
  • Çalışanlar için yetki matrisi oluşturulmuştur.
  • Çalışanlar, kişisel verilere hukuka aykırı erişimi engellemek için alınacak teknik tedbirler konusunda eğitilmektedir.
  • Erişim yetkileri sınırlandırılmakta, yetkiler düzenli olarak gözden geçirilmektedir.
  • Erişim logları düzenli olarak tutulmaktadır. 
  • Güncel virüs koruma sistemleri yazılımlar ve donanımlar kullanılmaktadır.
  • İlgili kişilerin verilerinin güvenliğini sağlamak için gereken tüm makul önlemler alınmaktadır. Alınan önlemler, yetkisiz erişim risklerini, kaza ile veri kayıplarını, verilerin kasti silinmesini veya verilerin zarar görmesini engelleyecek şekilde kurgulanmaktadır.  
  • İş birimi bazında belirlenen hukuksal uyum gerekliliklerine uygun olarak erişim ve yetkilendirme teknik çözümleri devreye alınmaktadır.
  • Kişisel verilerin toplandığı uygulamalardaki güvenlik açıklarını saptamak için düzenli olarak güvenlik taramalarından geçirilmektedir. Bulunan açıklarının kapatılması sağlanmaktadır.
  • Kişisel veriler yedeklenmekte, kişisel verilerin güvenliği sağlanmaktadır.
  • Kişisel verilerin yok edilmesi geri dönüştürülemeyecek ve denetim izi bırakmayacak şekilde sağlanmaktadır.
  • Kullanıcı hesap yönetimi ve yetki kontrol sistemi uygulanmakta olup bunların takibi de yapılmaktadır.
  • Saldırı tespit ve önleme sistemleri kullanılmaktadır. 
  • Teknolojideki gelişmelere uygun teknik önlemler alınmakta, alınan önlemler periyodik olarak güncellenmek ve yenilenmektedir.

   

  • Kişisel Verilerin Korunması Konusunda Alınan Tedbirlerin Denetimi

   

  KVK Kanunu gereğince; kişisel verilerin işlenmesi ve korunması adına, Doktor Uzay Yıldırım’ın kendi bünyesinde politikalarını belirlemesi ve uyum sürecinde iş bu politikaları benimseyerek Doktor Uzay Yıldırım bünyesinde uygulanabilir hale getirmesi esastır. Doktor Uzay Yıldırım’ın yürüttüğü uyum faaliyetlerinin en üst düzeyde yönetilmesini ve eşgüdümün sağlanmasını temin etmek amacıyla, Doktor Uzay Yıldırım bünyesinde “Kişisel Verileri Koruma Komitesi” oluşturulmuştur. 

   

  Doktor Uzay Yıldırım tarafından, KVK Kanunu ve Veri Koruma Kurulu düzenlemeleri kapsamındaki tüm iş ve işlemlerin takibinden ve koordinasyonundan sorumlu asıl yetkili şirket yetkilisi Uzay Yıldırım olmak üzere;  Büro Yöneticisi ve Sekreter yetkili kılınmıştır.  Her bir komite üyesinin görevleri aşağıdaki gibidir:

   

  • Kişisel verilerin işlenmesi ve korunması ile ilgili temel politikaları ve mevzuatla uyum sağlanması için yapılması gerekenleri belirlemek,
  • Belirlenen temel politika ve aksiyon adımlarını üst yönetimin onayına sunmak, uygulanmasını gözetmek ve koordinasyonunu sağlamak,
  • Kişisel verilerin işlenmesi ve korunmasına ilişkin politikaların ne şekilde uygulanacağına ve denetimin ne şekilde yapılacağına karar vermek, üst yönetimin onayını aldıktan sonra gerekli görevlendirmelerde bulunmak,
  • Doktor Uzay Yıldırım’ın kişisel veri işleme faaliyetlerinde oluşabilecek riskleri tespit ederek gerekli önlemlerin alınmasını temin etmek, iyileştirme önerilerini üst yönetimin onayını sunmak,
  • Çalışanların kişisel verilerin korunması ve Klinik politikaları konusunda eğitilmelerini sağlamak,
  • Kişisel veri sahiplerinin başvurularını en üst düzeyde karara bağlamak,
  • Doktor Uzay Yıldırım’ın KVK Kanunu kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesi için Klinik içinde gerekli düzenlemelerde bulunmak,
  • Kişisel verilerin korunması konusundaki gelişmeleri takip etmek, bu gelişmeler kapsamında yapılması gerekenler konusunda üst yönetime tavsiyelerde bulunmak,
  • KVK Kurumu ve KVK Kurulu ile olan ilişkileri yönetmek.

   

  • İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI VE HAKLARIN KULLANILMASINA DAİR BAŞVURU YÖNTEMİ
  • İlgili Kişinin Hakları

   

  KVK Kanunu’nun 11’inci maddesi gereği kişisel verileri işlenen ilgili kişi;

   

  • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVK Kanunu’nun 7’nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde, bunların düzeltilmesi ile KVK Kanunu’nun öngördüğü çerçevede kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesi taleplerinin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen kişisel verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle bir zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip bulunmaktadır.

   

  İlgili kişi, yukarıda sıralanan haklarına yönelik başvurularını, https://www.uzayyildirim.com/ adresinden ulaşabileceği “Doktor Uzay Yıldırım Veri Sahibi Başvuru Formu”nu doldurarak Doktor Uzay Yıldırım’a iletebilecektir.

   

  • Başvuru Araçları

   

  Kişisel veri sahiplerinin KVK Kanunu’ndan doğan haklarına ilişkin başvurularının, KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesine uygun bir biçimde aşağıda belirtilen yöntemler ile tarafımıza iletilmesi gerekmektedir:

   

  BAŞVURU YÖNTEMİ BAŞVURU YAPILACAK ADRES BAŞVURUDA GÖSTERİLECEK BİLGİ
  Yazılı Olarak Başvuru Islak imzalı şahsen başvuru veya

  Noter vasıtasıyla

  Kızılırmak Mahallesi, 1456. cad. İnci apt. 1/7 06520  Çankaya/Ankara Zarfın/tebligatın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.
  Sistemimizde Bulunan Elektronik Posta Adresi ile Başvuru Şirketimizin sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz kullanılmak suretiyle info@uzayyildirim.com  E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.

   

  • Başvuruda yer alan talepler, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır ve sonuç yazılı olarak ya da elektronik ortamda başvuru sahibine bildirilecektir. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, KVK Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret başvuru sahibinden talep edilerek alınacaktır.
  • Doktor Uzay Yıldırım tarafından, yapılan başvuru ve talebin haklı görülmesi halinde gereği gecikmeksizin yerine getirilecektir. Yapılan başvuru ve talebin reddi halinde ise, ret gerekçesi ilgili kişiye başvuru ve talep dilekçesinde belirtildiği şekilde yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirilecektir.
  • Doktor Uzay Yıldırım tarafından başvuru ve talebin reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde cevap verilmemesi hallerinde, ilgili kişinin başvuru ve talep cevabını öğrendiği tarihten itibaren 30 (otuz) gün ve her halde başvuru tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içinde KVK Kurulu’na şikâyette bulunma hakkı vardır.
  • İSTİSNALAR 

   

  KVK Kanunu’nun 28’inci maddesinde yer alan hallerde ilgili kişi tarafından yukarıda sayılan haklarını ileri sürülememektedir. Bu nedenle; Doktor Uzay Yıldırım, bu kapsamda iletilen talepleri yerine getirme yükümlülüğü altında değildir:

   

  • Kişisel verilerin, üçüncü kişilere verilmemek ve veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklere uyulmak kaydıyla gerçek kişiler tarafından tamamen kendisiyle veya aynı konutta yaşayan aile fertleriyle ilgili faaliyetler kapsamında işlenmesi,
  • Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi,
  • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi,
  • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi,
  • Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

   

  KVK Kanunu gereğince aşağıdaki hallerde de ilgili kişi tarafından, zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç diğer haklar aşağıda belirtilen durumlarda ileri sürülememektedir:

   

  KVK Kanunu’nun amacına ve temel ilkelerine uygun ve orantılı olmak kaydıyla, veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğünü düzenleyen 10’uncu, zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç, ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11’inci ve Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğünü düzenleyen 16’ncı maddeleri aşağıdaki hâllerde uygulanmaz:

   

  • Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması,
  • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi,
  • Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması,
  • Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.  

   

  Paylaşılan verilerin doğru olması ve güncel bir şekilde muhafaza edilmesi, KVK Kanunu anlamında veri üzerinde sahip olunan hakların kullanabilmesi ve ilgili diğer mevzuat açısından önemli olup, yanlış bilgi verilmesinden doğacak sorumluluklar tamamen ilgili kişiye aittir.

   

  • VERİ SORUMLUSU KİMLİK VE İLETİŞİM BİLGİLERİ 

   

  İşbu politika metni, Türkiye’de kurulu ve aşağıda bilgileri verilen Doktor Uzay Yıldırım tarafından “Veri Sorumlusu” sıfatıyla ilgili kişisel veri sahibi kişilere hitaben düzenlenmiştir. 

   

  Ticari Unvan : Uzay Yıldırım 

  Adres : Kızılırmak Mahallesi, 1456. cad. İnci apt. 1/7 Çankaya/Ankara

  Mersis No

  Telefon No : 0 312 210 0151

  Faks No : 0 312 210 0150

  Mail Adresi : info@uzayyildirim.com