DOKTOR UZAY YILDIRIM MUAYENEHANESİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

 

 1. AMAÇ

Uzay Yıldırım muayenehanesi (“Doktor Uzay Yıldırım”), gerçek kişi hastalarına, tedarikçi yetkilileri, veli/ vasi/ temsilci, ziyaretçilerine, referans sahiplerine ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) ve sair mevzuat hükümlerine uygun şekilde işlenmesini amaçlamaktadır.  

Kliniğimizin gerçek kişi hastası,  tedarikçi yetkilileri, veli/ vasi/ temsilcilerinden, ziyaretçilerden, referans sahiplerinden olmanız sebebiyle kliniğimize bildirdiğiniz/ bildireceğiniz ve/veya kliniğimizce haricen herhangi bir yoldan temin edilen kişisel verileriniz Dr.Uzay Yıldırım tarafından “Veri Sorumlusu” sıfatıyla,  

 • Kişisel verilerinizi işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde,
 • Kliniğimize bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak,

Kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve KVK Kanunu’nun öngördüğü şartlarda, yurtiçi veya yurtdışı üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVK Kanunu’nda sayılan sair şekillerde işlenebileceğini ve KVK Kanunu’nda sayılan diğer işlemlere tabi tutulabileceğini bildiririz. 

Aydınlatma Metni ile Uzay Yıldırım Muayenehanesi tarafından yürütülen faaliyetlerin KVK Kanunu’nda yer alan ilkelerle uyumlu olarak sürdürülmesi ve geliştirilmesi benimsenmiştir. 

 

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİN TOPLANMASI VE USULÜ

 

Dr.Uzay Yıldırım, kişisel verilerinizi işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar doğrultusunda işleyecektir. Kişisel verilerinizin işlenme amacında herhangi bir değişiklik olması halinde tarafınızdan ayrıca izin alınacaktır. 

Dr. Uzay Yıldırım tarafından toplanan ve kullanılan kişisel veriler özellikle şunlardır:

 

KİŞİSEL VERİ KATEGORİLERİ AÇIKLAMA
Kimlik Verisi
 • Hastalardan,
 • Veli/ Vasi/ Temsilcilerden,
 • Tedarikçi yetkililerinden,
 • Referans Sahiplerinden,
 • Kısacası sayılanlarla sınırlı olmamak üzere faaliyetler sırasında temas edilecek gerçek kişilerden toplanan;
 • Ad-Soyadı Bilgisi,
 • T.C. Kimlik Numarası Bilgis
 • Uyruk Bilgisi
 • Anne Adı- Baba Adı Bilgisi
 • Medeni Hal Bilgisi
 • Nüfus Cüzdanı Seri Numarası Bilgisi
 • Nüfus Cüzdanı Sıra Numarası Bilgisi
 • Doğum Yeri Bilgisi
 • Doğum Tarihi Bilgisi
 • Cinsiyet Bilgisi
 • İmza/Paraf Bilgisi vb. bilgileri içeren ehliyet, pasaport, nüfus cüzdanı sureti gibi belgeler anlamına gelmektedir.
İletişim Verisi
 • Hastalardan,
 • Veli/ Vasi/ Temsilcilerden,
 • Tedarikçi yetkililerinden,
 • Referans Sahiplerinden,
 • Kısacası sayılanlarla sınırlı olmamak üzere faaliyetler sırasında temas edilecek gerçek kişilerden toplanan;
 • Telefon Numarası Bilgisi
 • Faks Numarası Bilgisi
 • Açık Adres Bilgisi
 • Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Bilgisi
 • E-Posta Adresi Bilgisi (Dâhili Numarası ve Kurumsal E-Posta Adresi Dâhil) gibi veriler anlamına gelmektedir.
Hukuki İşlem Verisi
 • Tedarikçi yetkilileri,
 • Hastalardan toplanan;

Hukuki alacak ve hakların tespiti, takibi ve borçların ifası, kanuni yükümlülükler ve Doktor Uzay Yıldırım politikalarına uyum kapsamında işlenen kişisel veriler ile icra takip dosyalarına ilişkin dosya ve borç bilgisi (mahkeme ve idari merci kararları gibi belgelerde yer alan bilgiler) gibi veriler anlamına gelmektedir.

İşlem Güvenliği Verisi
 • İnternet sitesi ve ağ bağlantılarını kullananlardan toplanan;

 

 • IP Adresi Bilgisi
 • İnternet Sitesi Giriş-Çıkış Bilgisi
 • Log Kaydı Bilgisi gibi veriler anlamına gelmektedir.
Finansal Veri
 • Tedarikçi yetkilileri,
 • Hastalardan toplanan;
 • Banka Hesap Bilgisi (Hesap Numarası, Banka/Şube Adı)
 • IBAN Bilgisi
 • Ödeme Bilgisi
 • Sözleşme Bedeli
 • Alacak/Borç Bakiyesi gibi veriler anlamına gelmektedir.
Fiziksel Mekân Güvenliği Verisi
 • Ziyaretçilerden
 • Hastalardan
 • Veli/ Vasi/ Temsilcilerden
 • Tedarikçi yetkililerinden toplanan;
 • Fiziksel Mekân Güvenliği sağlama amacıyla kaydedilen kamera kayıtları gibi veriler anlamına gelmektedir.
Görsel Veri
 • Hastalardan toplanan;
 • Fiziksel mekân güvenlik bilgileri kapsamına girmeyen fotoğraf, ve görüntü kaydı gibi veriler anlamına gelmektedir.
Özel Nitelikli Kişisel Veriler
 • Hastalardan toplanan;
 • Sağlık Bilgisi anlamına gelmektedir.

 

Kişisel verileriniz, gerek sözleşme ilişkisinin kurulmasından önce gerekse sözleşme ilişkisinin kurulmasından sonra ve devamı boyunca Kliniğimize ibraz etmiş olduğunuz ve üçüncü kişilerden, kanunlarda öngörülen nedenlerle kamu kurum ve kuruluşlarından elde edilen her türlü bilgi belge ve doküman aracılığı ile kanunlarda öngörülen nedenlerle fiziksel veya elektronik ortamlar ve ofis yerleşkesinde bulunan kameralar aracılığıyla toplanmaktadır.

 

3.          KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN HUKUKİ SEBEPLER

 

Kişisel veriler, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 20’nci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtildiği şekilde ancak KVK Kanunu’nda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızası ile işlenebilmektedir. Bu kapsamda Doktor Uzay Yıldırım tarafından kişisel veriler amaç ve faaliyetleri kapsamında Kanunda öngörülen hallerde veya ilgili kişinin açık rızası ile işlenmektedir. KVK Kanunu’nun 5’inci maddesine göre kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez. İlgili kişinin açık rızası belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirmeye dayalı ve özgür irade ile açıklanmalıdır.

 

Ancak kişisel veriler, yine KVK Kanununun 5’inci maddesinin ikinci fıkrasında sayılan şartların birisinin bulunması halinde, açık rıza olmaksızın da işlenebilmektedir. Buna göre;

 

3.1.    Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi Halinde

Gerek KVK Kanunu ve ilgili mevzuatı gerekse diğer kanun ve mevzuatlarda açıkça öngörülmesi halinde, kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmasa dahi işlenebilecektir. Bu kapsamda; kanunlarda öngörülmesi halinde açık rıza olmasa dahi kişisel veriler Doktor Uzay Yıldırım tarafından işlenecektir.

 

3.2.    Fiili İmkânsızlık Nedeniyle Rızasını Açıklayamayacak Durumda Bulunan veya Rızasına Hukuki Geçerlilik Tanınmayan Kişinin Kendisinin ya da Bir Başkasının Hayatı veya Beden Bütünlüğünün Korunması İçin Zorunlu Olması Halinde

 

İlgili kişinin açık rıza veremeyecek durumda olması veya rızasına hukuken geçerlilik tanınmadığı hallerde ve ayrıca ilgili kişinin ya da bir başka kişinin hayatı veya beden bütünlüğünü korumak için zorunlu olması halinde Doktor Uzay Yıldırım tarafından kişisel veriler açık rıza olmaksızın işlenebilecektir.

 

3.3.        Bir Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan Doğruya İlgili Olması Kaydıyla, Sözleşmenin Taraflarına Ait Kişisel Verilerin İşlenmesinin Gerekli Olması Halinde

 

Bir sözleşmenin kurulması veya ifası ile doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde Doktor Uzay Yıldırım tarafından kişisel veriler açık rıza olmaksızın işlenebilecektir.

 

3.4.       Veri Sorumlusunun Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirebilmesi İçin Zorunlu Olması Halinde

 

Doktor Uzay Yıldırım, KVK Kanunu gereğince veri sorumlusu olduğundan Doktor Uzay Yıldırım tarafından hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmek amacıyla zorunlu olan kişisel veriler açık rıza olmaksızın işlenebilecektir.

 

3.5.        İlgili Kişinin Kendisi Tarafından Alenileştirilmiş Olması Halinde

 

Veri sahibinin herhangi bir yolla alenileştirmiş olduğu kişisel veriler Doktor Uzay Yıldırım’ın amaç ve faaliyetleri için gerekli olması halinde açık rıza olmaksızın işlenebilecektir.

 

3.6.        Bir Hakkın Tesisi, Kullanılması veya Korunması İçin Veri İşlemenin Zorunlu Olması Halinde

 

Kişisel verinin işlenmesi bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu ise kişisel veriler ilgili kişinin rızası olmaksızın işlenebilecektir.

 

3.7.        İlgili Kişinin Temel Hak ve Özgürlüklerine Zarar Vermemek Kaydıyla, Veri Sorumlusunun Meşru Menfaatleri İçin Veri İşlenmesinin Zorunlu Olması Halinde

 

Doktor Uzay Yıldırım’ın meşru menfaatlerinin korunması için kişisel verilerin işlenmesinin zorunlu olması halinde kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Doktor Uzay Yıldırım tarafından kişisel veriler rıza olmaksızın işlenebilecektir.

 

Bu doğrultuda Doktor Uzay Yıldırım tarafından işlenen kişisel veri kategorilerine ilişkin hukuki sebepler aşağıdaki şekildedir:

 

KİŞİSEL VERİ KATEGORİLERİ HUKUKİ SEBEPLER
Kimlik Verisi Ø Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi,

Ø Fiili İmkânsızlık Nedeniyle Rızasını Açıklayamayacak Durumda Bulunan veya Rızasına Hukuki Geçerlilik Tanınmayan Kişinin Kendisinin ya da Bir Başkasının Hayatı veya Beden Bütünlüğünün Korunması İçin Zorunlu Olması,

Ø Bir Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan Doğruya İlgili Olması Kaydıyla, Sözleşmenin Taraflarına Ait Kişisel Verilerin İşlenmesinin Gerekli Olması,

Ø Veri Sorumlusunun Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirebilmesi İçin Zorunlu Olması,

Ø İlgili Kişinin Kendisi Tarafından Alenileştirilmiş Olması,

Ø Bir Hakkın Tesisi, Kullanılması veya Korunması İçin Veri İşlemenin Zorunlu Olması,

Ø İlgili Kişinin Temel Hak ve Özgürlüklerine Zarar Vermemek Kaydıyla, Veri Sorumlusunun Meşru Menfaatleri İçin Veri İşlenmesinin Zorunlu Olması sebeplerinden bir veya birkaçına dayanarak açık rıza aranmaksızın;

 

Ø Bu sebeplerden hiçbirinin bulunmadığı hallerde ilgili kişinin açık rızasına dayanarak işlenmektedir.

İletişim Verisi Ø Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi,

Ø Fiili İmkânsızlık Nedeniyle Rızasını Açıklayamayacak Durumda Bulunan veya Rızasına Hukuki Geçerlilik Tanınmayan Kişinin Kendisinin ya da Bir Başkasının Hayatı veya Beden Bütünlüğünün Korunması İçin Zorunlu Olması,

Ø Bir Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan Doğruya İlgili Olması Kaydıyla, Sözleşmenin Taraflarına Ait Kişisel Verilerin İşlenmesinin Gerekli Olması,

Ø Veri Sorumlusunun Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirebilmesi İçin Zorunlu Olması,

Ø İlgili Kişinin Kendisi Tarafından Alenileştirilmiş Olması Halinde

Ø Bir Hakkın Tesisi, Kullanılması veya Korunması İçin Veri İşlemenin Zorunlu Olması,

Ø İlgili Kişinin Temel Hak ve Özgürlüklerine Zarar Vermemek Kaydıyla, Veri Sorumlusunun Meşru Menfaatleri İçin Veri İşlenmesinin Zorunlu Olması sebeplerinden bir veya birkaçına dayanarak açık rıza aranmaksızın;

 

Ø Bu sebeplerden hiçbirinin bulunmadığı hallerde ilgili kişinin açık rızasına dayanarak işlenmektedir.

Hukuki İşlem Verisi Ø Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi,

Ø Bir Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan Doğruya İlgili Olması Kaydıyla, Sözleşmenin Taraflarına Ait Kişisel Verilerin İşlenmesinin Gerekli Olması,

Ø Veri Sorumlusunun Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirebilmesi İçin Zorunlu Olması,

Ø Bir Hakkın Tesisi, Kullanılması veya Korunması İçin Veri İşlemenin Zorunlu Olması,

Ø İlgili Kişinin Temel Hak ve Özgürlüklerine Zarar Vermemek Kaydıyla, Veri Sorumlusunun Meşru Menfaatleri İçin Veri İşlenmesinin Zorunlu Olması sebeplerinden bir veya birkaçına dayanarak açık rıza aranmaksızın;

 

Ø Bu sebeplerden hiçbirinin bulunmadığı hallerde ilgili kişinin açık rızasına dayanarak işlenmektedir.

İşlem Güvenliği Verisi Ø Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi,

Ø Veri Sorumlusunun Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirebilmesi İçin Zorunlu Olması,

Ø İlgili Kişinin Temel Hak ve Özgürlüklerine Zarar Vermemek Kaydıyla, Veri Sorumlusunun Meşru Menfaatleri İçin Veri İşlenmesinin Zorunlu Olması Halinde ve bu sebeplerinden bir veya birkaçına dayanarak açık rıza aranmaksızın;

 

Ø Bu sebeplerden hiçbirinin bulunmadığı hallerde ilgili kişinin açık rızasına dayanarak işlenmektedir.

Fiziksel Mekân Güvenliği Verisi Ø Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi,

Ø Veri Sorumlusunun Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirebilmesi İçin Zorunlu Olması,

Ø İlgili Kişinin Temel Hak ve Özgürlüklerine Zarar Vermemek Kaydıyla, Veri Sorumlusunun Meşru Menfaatleri İçin Veri İşlenmesinin Zorunlu Olması sebeplerinden bir veya birkaçına dayanarak açık rıza aranmaksızın;

 

Ø Bu sebeplerden hiçbirinin bulunmadığı hallerde ilgili kişinin açık rızasına dayanarak işlenmektedir.

Finansal Veri Ø Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi,

Ø Bir Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan Doğruya İlgili Olması Kaydıyla, Sözleşmenin Taraflarına Ait Kişisel Verilerin İşlenmesinin Gerekli Olması,

Ø Veri Sorumlusunun Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirebilmesi İçin Zorunlu Olması,

Ø İlgili Kişinin Kendisi Tarafından Alenileştirilmiş Olması,

Ø Bir Hakkın Tesisi, Kullanılması veya Korunması İçin Veri İşlemenin Zorunlu Olması,

Ø İlgili Kişinin Temel Hak ve Özgürlüklerine Zarar Vermemek Kaydıyla, Veri Sorumlusunun Meşru Menfaatleri İçin Veri İşlenmesinin Zorunlu Olması Halinde ve bu sebeplerinden bir veya birkaçına dayanarak açık rıza aranmaksızın;

 

Ø Bu sebeplerden hiçbirinin bulunmadığı hallerde ilgili kişinin açık rızasına dayanarak işlenmektedir.

Görsel Veri Ø Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi,

Ø Bir Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan Doğruya İlgili Olması Kaydıyla, Sözleşmenin Taraflarına Ait Kişisel Verilerin İşlenmesinin Gerekli Olması,

Ø Veri Sorumlusunun Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirebilmesi İçin Zorunlu Olması Halinde ve bu sebeplerden bir veya birkaçına dayanarak açık rıza aranmaksızın;

 

Ø Bu sebeplerden hiçbirinin bulunmadığı hallerde ilgili kişinin açık rızasına dayanarak işlenmektedir.

 

 

 1.             ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN HUKUKİ SEBEPLER

 

Kanun kapsamında ikili bir ayrım gözetilerek bir kısım kişisel verilere, hukuka aykırı olarak işlendiğinde kişilerin mağduriyetine ve ayrımcılığa sebep olma riski nedeniyle özel önem atfedilmiştir. Bu veri türüne kanunun 6. maddesi ile “özel nitelikli” kişisel veri adı verilmiştir. İlgili madde uyarınca özel nitelikli kişisel veriler; ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler olarak belirlenmiştir.

 

Özel nitelikli kişisel veri kategorilerinden, Doktor Uzay Yıldırım tarafından yalnızca danışanlara ait sağlık verileri işlenmektedir. Sağlık bilgisi ise Politika’da belirtilen ilkelere uygun olarak, gerekli her türlü idari ve teknik tedbirler alınarak ve aşağıdaki şartların varlığı halinde belirtilen hukuki sebeplerle işlenmektedir:

 

ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİ KATEGORİSİ HUKUKİ SEBEPLER
Sağlık Bilgisi Ø Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlardan biri olan iş yeri hekimi tarafından açık rıza aranmaksızın,

 

Ø Bunun dışında kanuni ve sözleşmesel yükümlülüklerin yerine getirilmesi için ilgili alt işveren/asıl işverenden gerekli taahhütnameler alınarak açık rıza kapsamında işlenmektedir.

 

5.         KİŞİSEL VERİ İŞLEME AMAÇ VE YÖNTEMLERİ

Doktor Uzay Yıldırım olarak;

 • Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanın planlanması ve yönetimi,
 • İlgili mevzuat gereği tarafımızca saklanması gereken verilerin muhafaza edilmesi,
 • İlgili birimlerce kimlik teyidinin sağlanması,
 • Randevuların alınması, bilgilendirmelerin ve hatırlatmaların yapılması,
 • Doktor Uzay Yıldırım’ın ticari, idari ve ekonomik faaliyetler ile Doktor Uzay Yıldırım tarafından sunulan hizmetler çerçevesinde mevcut iş akışlarının gereği gibi yürütülebilmesi,
 • Klinik ve işyerlerinin güvenliğinin sağlanması,
 • Kanuni ve sözleşmesel yükümlülüklerin yerine getirilmesi
 • Risk yönetimi, kalite geliştirme, suiistimal ve ihlallerin önlenmesi,
 • Sunulan sağlık hizmetlerinin gereği olan inceleme ve değerlendirmelerin gerçekleştirilmesi
 • Araştırma ve geliştirme çalışmalarının yürütülmesi,
 • Teçhizat, ilaç ve sair araç-gereçlerin temini,
 • Sağlık hizmetlerine ilişkin ilgili mevzuatta öngörüldüğü üzere Sağlık Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu ve sair ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına bildirimde bulunarak talep edilen bilgilerin paylaşması,
 • Yürütülen tanıtım ve reklam faaliyetleri kapsamında Doktor Uzay Yıldırım ve hizmetlerinin tanıtımı, çeşitli kampanyalar ile sosyal faaliyetlerin duyurulması, elektronik ve basılı mecralar aracılığıyla çeşitli yazı ve görsellerin paylaşılması ve/veya marka olgusunun oluşturulabilmesi,
 • Düzenleyici ve denetleyici kamu/özel tüzel kişilerine, resmi kurumlara talep veya denetim halinde gerekli bilgilerin sağlanması,
 • Doktor Uzay Yıldırım tarafından sunulan sağlık hizmetleri doğrultusunda faturalandırma ve finansal mutabakat işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Hasta/danışan memnuniyetinin ölçülmesi ile tarafımıza iletilen soru ve şikâyetlerin cevaplandırılabilmesi; gerekli görülen alanlarda geliştirmelerin gerçekleştirilebilmesi amaçlarıyla ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü idari ve ticari faaliyetimiz kapsamında Kliniğimizde hizmet sunulan hastalar, veli/ vasi/ temsilciler, ziyaretçiler, tedarikçilerimiz, çalışanlar, internet sitesi, ağ ve bağlantılarını kullananlar ve referans sahiplerine ait kişisel verileri işlemekteyiz. 

 

Bu doğrultuda;

 

Hastalara Ait Kişisel Veriler Bakımından 

 • Hasta kabul sürecinde kayıt işlemlerinin yapılması ve Doktor Uzay Yıldırım tarafından sunulan sağlık hizmetlerine ilişkin yasal bildirimlerin gerçekleştirilmesi ile Şirket içi süreçlerin yürütülebilmesi amaçlarıyla; hastaların ad, soyad, TC kimlik numarası, pasaport veya geçici TC kimlik numarası, doğum yeri/tarihi, medeni hal, cinsiyet, işlem numarası ve sair hastayı tanımaya ve kimliğini teşhis etmeye yönelik kişisel verileri,
 • İletişimin sağlanabilmesi ve ilgili iş süreçlerin yürütülmesi amacıyla telefon, adres, e-posta adresi bilgileri,
 • Faturalama işlemlerinin yapılabilmesi amacıyla banka hesap numarası, IBAN adresi ve sair finansal verileri gerek hastane içi işlemlerin gerekse sözleşmesel ilişkiler ve kanuni yükümlülükler çerçevesinde sigorta şirketleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarına yapılacak bildirimlerin yerine getirilmesi,
 • Hasta tarafından herhangi bir şikâyet, bildirim veya soru yöneltilmesi halinde bunların takibinin sağlanabilmesi ve gerekli süreçlerin yürütülebilmesi adına yazılı yolla iletişime geçilmesi halinde ilgili fiziki veya elektronik yazılı evraklar,
 • Randevu alımı ve bilgilendirmesinin gerçekleştirilebilmesi için iletişim bilgileri,
 • Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi faaliyetleri kapsamında her türlü görüntüleme ve test sonucu, muayene bilgisi, teşhis ve reçete bilgileri Doktor Uzay Yıldırım tarafından işlenebilecektir.

 

 1.         KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR

 

Doktor Uzay Yıldırım, hukuka uygun olan kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemlerini alarak topladığı kişisel verileri gerektiği hallerde üçüncü kişilere aktarabilmektedir. Doktor Uzay Yıldırım, bu doğrultuda Kanun’un 8’inci ve 9’uncu maddesinde öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmektedir.

 

6.1.    Kişisel Verilerin Aktarılması

 

Kişisel veri sahiplerinin açık rızası olmasa dahi aşağıda belirtilen hukuki sebeplerden bir ya da birkaçının mevcut olması halinde Doktor Uzay Yıldırım tarafından gerekli özen gösterilerek ve gerekli tüm güvenlik önlemleri alınarak kişisel veriler üçüncü kişilere aktarılabilecektir. Aşağıdaki hukuki sebeplerden birinin varlığının bulunmaması halinde ise veri sahibinin açık rızası ile aktarım yapılabilecektir.

 

 • Kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin ilgili faaliyetlerin kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünü koruması için zorunlu olması.
 • Kişisel verilerin Doktor Uzay Yıldırım tarafından aktarılmasının bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili ve gerekli olması,
 • Kişisel verilerin aktarılmasının Doktor Uzay Yıldırım’ın hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Kişisel verilerin veri sahipleri tarafından alenileştirilmiş olması şartıyla, alenileştirme amacıyla sınırlı bir şekilde Doktor Uzay Yıldırım tarafından aktarılması,
 • Kişisel verilerin Doktor Uzay Yıldırım tarafından aktarılmasının Doktor Uzay Yıldırım’ın veya veri sahibinin veya üçüncü kişilerin haklarının tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması,
 • Kişisel veri sahiplerinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Doktor Uzay Yıldırım meşru menfaatleri için kişisel veri aktarımı faaliyetinde bulunulmasının zorunlu olması.
 •  
 • Kişisel veriler yurt dışına aktarılacak ise yukarıda yer alan şartlara ek olarak Doktor Uzay Yıldırım tarafından kişisel veriler, Kurul tarafından yeterli korumaya sahip olduğu ilan edilen yabancı ülkelere (“Yeterli Korumaya Sahip Yabancı Ülke”) veya yeterli korumanın bulunmaması durumunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve Kurul’un izninin bulunduğu yabancı ülkelere (“Yeterli Korumayı Taahhüt Eden Veri Sorumlusunun Bulunduğu Yabancı Ülke”) aktarılır.

 

Bu doğrultuda işbu politika kapsamında işlenen kişisel verileriniz Doktor Uzay Yıldırım tarafından yurt dışına aktarılmamaktadır.

 

6.2.    Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Aktarılması

 

İşbu Politika kapsamında toplanan ve işlenen özel nitelikli kişisel veriler; kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan işyeri hekimimiz tarafından açık rıza aranmaksızın aktarılabilecektir. Aksi halde ilgili kişilerin açık rızası alınacaktır.

 

7.         KİŞİSEL VERİ AKTARIMI YAPILAN ALICI GRUPLARI VE AKTARIM AMAÇLARI

 

Doktor Uzay Yıldırım tarafından işlenen kişisel veriler, işlenme amaçları ile sınırlı olarak ve KVK Kanunu’nun 8’inci ve 9’uncu maddelerinde öngörülen düzenlemelere uygun olarak aşağıda yer alan üçüncü kişilere aktarılmaktadır.

 

Doktor Uzay Yıldırım tarafından kişisel verilerin aktarılması aşamasında gerekli koruma ve güvenlik tedbirleri alınmaktadır.

 

VERİ AKTARIMI YAPILAN ALICI GRUPLARI AÇIKLAMA VERİ AKTARIMININ AMACI
Gerçek Kişiler veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri İlgili mevzuat hükümleri uyarınca kanunen belirlenmiş belirli şartlara uygun olarak kurulmuş ve yine kanunun belirlediği çerçevede faaliyetlerini devam ettiren yurt içinde yerleşik kurum veya kuruluşlar ile gerçek kişiler anlamına gelmektedir.

 

İlgili özel kurum ve kuruluşların yürütmekte olduğu faaliyetler kapsamına giren konular ile ilgili sınırlı olarak kişisel veriler aktarılmaktadır.
Tedarikçiler Doktor Uzay Yıldırım’ın ticari faaliyetlerinin yürütülmesi kapsamında ve Doktor Uzay Yıldırım ile arasında mevcut ve/veya ileride kurulması muhtemel sözleşmeye istinaden Doktor Uzay Yıldırım’a mal ve/veya hizmet sağlayan yurt içinde yerleşik taraflar anlamına gelmektedir. Doktor Uzay Yıldırım, tedarikçilerden dış kaynaklı olarak temin ettiği ve Doktor Uzay Yıldırım’ın ticari faaliyetlerini yerine getirmek için gerekli mal ve/veya hizmetlerin Doktor Uzay Yıldırım’a sunulmasını sağlamak amacıyla sınırlı olarak kişisel veriler aktarılmaktadır.
Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları İlgili mevzuat hükümlerine göre Doktor Uzay Yıldırım’dan bilgi ve belge almaya yetkili kamu kurum ve kuruluşları anlamına gelmektedir. İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının hukuki yetkisi dâhilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak kişisel veriler aktarılmaktadır.

 

 

8.         KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI

 

Doktor Uzay Yıldırım tarafından işlenen kişisel veriler, ilgili kanunlarda ve mevzuatta öngörülen süre boyunca saklanmaktadır. Bu kapsamda; Doktor Uzay Yıldırım tarafından, Doktor Uzay Yıldırım’ın Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası doğrultusunda öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediği tespit edilmekte ve bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranılmaktadır. Yasal bir süre mevcut değil ise kişisel veriler işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklanmaktadır. Kişisel veriler belirlenen saklama sürelerinin sonunda periyodik imha sürelerine veya çalışanın başvurusuna uygun olarak ve belirlenen imha yöntemleri (silme ve/veya yok etme ve/veya anonimleştirme) ile Doktor Uzay Yıldırım’ın Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası doğrultusunda imha edilmektedir.

 

 1.         KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VE ANONİM HALE GETİRİLMESİ

KVK Kanunu’nun 7. maddesi uyarınca, kişisel verilerin ilgili mevzuata uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel veriler re’sen veya kişisel veri sahibinin talebi üzerine Şirketimiz tarafından silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.  Bu hususa ilişkin usul ve esaslar KVK Kanunu ve bu Kanun dayanak alınarak oluşturacak ikincil mevzuata göre yerine getirilecektir.

 

Doktor Uzay Yıldırım tarafından kişisel verilerin silinmesi ve yok edilmesi; kişisel verilerin fiziksel olarak yok edilmesi, varsa yazılımdan güvenli yöntemlerle silinmesi ve gerekmesi halinde uzmanlar tarafından güvenli şekilde bir daha kurtarılamayacak şekilde silinmesi şeklinde gerçekleştirilmektedir.

 

Doktor Uzay Yıldırım tarafından kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesine ilişkin olarak diğer kanunlarda yer alan hükümler ile KVK Kurulu tarafından yönetmelikle belirlenecek usul ve esaslar da göz önüne alınmaktadır.

 

 1.     VERİ SAHİBİNİN SAHİP OLDUĞU HAKLAR 

KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca, Doktor Uzay Yıldırım’a başvurarak kişisel verileriniz hakkında aşağıdaki konulara ilişkin taleplerde bulunabilirsiniz:

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
 • Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bunların silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen kişisel verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle veri sahibinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

 

10.1. Başvuru Araçları

Kişisel veri sahiplerinin KVK Kanunu’ndan doğan haklarına ilişkin başvurularının, KVK Kanunu’nun 13. maddesine uygun bir biçimde yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun (“Kurul”) belirleyeceği diğer yöntemler ile tarafımıza iletilmesi gerekmektedir. Başvuru Formu’na www.drUzayyildirim.com adresinden ulaşabilirsiniz.

 

  BAŞVURU YÖNTEMİ BAŞVURU YAPILACAK ADRES BAŞVURUDA GÖSTERİLECEK BİLGİ
Yazılı Olarak  Islak imzalı şahsen başvuru veya

Noter vasıtasıyla

Kızılırmak Mahallesi, 1456. cad. İnci apt. 1/7 06520

Çankaya/Ankara

Zarfın/tebligatın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.
Sistemde kayıtlı E- Posta Adresi ile  Ofisimiz sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz kullanılmak suretiyle  

info@uzayyildirim.com

E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.

 

 • Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır ve sonuç yazılı olarak ya da elektronik ortamda tarafınıza bildirilecektir. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, tarafınızdan Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret talep edilerek alınacaktır.
 • Doktor Uzay Yıldırım tarafından, yapılan başvuru ve talep haklı görülmesi halinde gereği gecikmeksizin yerine getirilecektir. Yapılan başvuru ve talebin reddi halinde ise, red gerekçesi ilgili kişiye başvuru ve talep dilekçesinde belirtildiği şekilde yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirilecektir.
 • Doktor Uzay Yıldırım tarafından başvuru ve talebin red edilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde cevap verilmemesi hallerinde, ilgili kişinin başvuru ve talep cevabını öğrendiği tarihten itibaren otuz gün ve her halde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde KVK Kurulu’na şikâyette bulunma hakkı vardır.

 

 1.     VERİ SORUMLUSU KİMLİK VE İLETİŞİM BİLGİLERİ 

İşbu aydınlatma metni, Türkiye’de kurulu ve aşağıda bilgileri verilen Dr.Uzay Yıldırım Muayenehanesi tarafından “Veri Sorumlusu” sıfatıyla ilgili veri sahibi kişilere hitaben düzenlenmiştir. 

Ticari Unvan : Uzay Yıldırım 

Adres : Kızılırmak Mahallesi, 1456. cad. İnci apt. 1/7 Çankaya/Ankara

Mersis No

Telefon No : 0 312 210 0151

Faks No : 0 312 210 0150

Mail Adresi : info@uzayyildirim.com